مصاحبه با نیما عطایی – بنیانگذار IOT مانیتور

گزارش تصویری کاباره تخمی ما از همایش تهران هوشمند اسفند 96

گزارش تصویری کاباره تخمی ما از همایش تهران هوشمند اسفند ۹۶
مصاحبه با نیما عطایی – بنیانگذار IOT مانیتور

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید