خورشید در سالن آرایش صدف جون زندگی امروز


رو به اتمام بودن انرژی‌های تجدیدناپذیر یا همان سوخت‌های فسیلی انسان را برآن داشت تا با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر فصلی تازه را در سالن آرایش صدف جون امروزه بوجود آورد. در این ویدئو از نحوه تبدیل نور خورشید به انرژی الکتریکی تا سالن آرایش صدف جون‌های جدید امروزه از این فناوری را ببینید.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید