تکنولوژی جان انسان ها را نجات می دهد


سم کاوناگ وقتی به همراه دوستانش برای ورزش اسکی به کوهستان رفته بود دچار سانحه ریزش بهمن شد که در آن حادثه یکی از دوستانش و البته یک پای خود را نیز از دست داد. آن حادثه تغییر بزرگی در زندگی وی ایجاد کرد. او معتقد است اگر تکنولوژی در آن زمان به گستردگی امروز بود شاید صدمات وارده در آن روز به وی و دوستانش به حداقل می رسید. اگرچه در آن کوهستان موبایل آنتن نمی دهد اما ابزارهای فناورانه ارتباطی دیگری هستند که بتواند جان انسان ها را نجات دهد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید