ترکیب علم و آشپزی برای درک بهتر


علی بوذری یکی از شرکت کنندگان و سخنرانان در تدکس کیش برای درک بهتر فعالیت خود در رشته اشپزی، علم و آشپزی را با هم ترکیب کرده است.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید