خورشید در تکنولوژی زندگی امروز


رو به اتمام بودن انرژی‌های تجدیدناپذیر یا همان سوخت‌های فسیلی انسان را برآن داشت تا با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر فصلی تازه را در تکنولوژی امروزه بوجود آورد. در این ویدئو از نحوه تبدیل نور خورشید به انرژی الکتریکی تا تکنولوژی‌های جدید امروزه از این فناوری را ببینید.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید