وزیر ارتباطات هرکه باشد کنارش می‌ایستیم و کار می‌کنیم


ناصرعلی سعادت رییس سازمان نصر در نشست خبری روزپایانی الکامپ ۲۳ به خبرنگاران گفت: وزیر ارتباطات هرکه باشد کنارش می‌استیم و کار می‌کنیم .

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید