کارپینو، پلتفرمی برای درخواست تاکسی در تهران


حامد قاسمی نراقی، سرپرست روابط عمومی کارپینو در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۶

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید