سیستم انتخابات الکترونیکی سازمان نظام پزشکی هنگ کرد


اصغر رضانژاد، دبیر سازمان نظام صنفی کشور در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید