ترمز دستی کسب و کارهای اینترنتی نباشید


جعفر محمدی، نائب رئیس کمسیون نظارت الکترونیک سازمان نصر

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید