صداقت وزیر ارتباطات در پاسخ به خبرنگاران در خصوص شبکه های اجتماعیش


محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افنناح فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات را مهمترین پروژه این وزارت خوانه تا کنون دانست.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید