اقتصاد در حوزه ict نامتناسب است


رییس شورای عالی فضای مجازی از عدم تناسب و توازن در اقتصاد حوزه ict کشور می گوید.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید