تمام خدمات دولت الکترونیک را از درگاه ملی خدمات هوشمند دریافت کنید


سید میثم حسینی لر، مدیر پروژه‌ی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند : تمام خدمات دولت الکترونیک را از درگاه ملی خدمات هوشمند دریافت کنید

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید