کانال های تلگرام بالای ۵۰۰۰ عضو باید مجوز بگیرند


ابوالحسن فیروزآبادی رییس شورای عالی فضای مجازی : کانال های تلگرام بالای ۵۰۰۰ عضو باید مجوز بگیرند

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید