خلاقیت نکته کلیدی پیشرفت جوامع در حال توسعه است


بهرخ خوشنویس، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به تدکس رفت تا در مورد خلاقیت سخنرانی کند. به اعتقاد او خلاقیت نکته کلیدی پیشرفت و موفقیت جوامع در حال توسعه است.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید