در آمریکا برای ۵G سرمایه گذاری می کنند و در ایران …


در حالی که دولت امریکا برای پژوهش در زمینه نسل پنجم ارتباطات یا همان ۵G  ۴۰۰ میلیون دلار بودجه اختصاص می دهد، اما در ایران شرکت های وابسته به حاکمیت همچنان به دنبال سنگ اندازی بر سر راه بخش خصوصی هستند.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید