سومین قسمت برنامه دیده بان تکنولوژی را ببینید


در سومین قسمت از برنامه دیده بان تکنولوژی با دستگاه اینترنتی ای آشنا می شوید که به جای پدر بزرگ مادربزرگ ها برای فرزندانتان قصه میخواند.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید