تعیین تعرفه ۵۰ درصدی تجهیزات شبکه غیر کارشناسی است


آزاد معروفی: تعیین تعرفه ۵۰ درصدی تجهیزات شبکه غیر کارشناسی است

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید