رییس سازمان نصر کشور : کجی های صنف را صاف میکنیم


در بخش سوم گفتگویمان با ناصر علی سعادت به سراغ موضوع سازمان نصر کشور رفتیم. وی گفت که قرار است در سال ۹۵ ، کجی های صنف را صاف کند.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید