قانون مالکیت معنوی آرزوی دیرینه شرکت های نرم افزاری است


مجید کهن در گفتگو با تک تاکز بحث تدوین قانون مالکیت معنوی نرم افزار و اجرایی شدن آن را آرزوی دیرینه شرکت های نرم افزاری دانست و گفت ادامه روند فعلی باعث از نابودی شرکت های نرم افزاری خواهد شد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید