ورزش با طعم نعنا کاری از مهدی شجاعیان


در دومین دور جایزه چالش نوآورانه، مهدی شجاعیان زنجانی با ایده ورزش با طعم نعنا شرکت کرد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید