تلاش برای افزایش پهنای باند مهم ترین دستاورد صنف بود


کاظم آیت الهی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، تلاش برای افزایش پهنای باند را مهم ترین دستاورد صنف در سال ۹۳ عنوان کرد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید