دومین دوره جایزه چالش نوآورانه برگزار شد


دومین دوره جایزه چالش نوآورانه برگزار شد-طی سال های اخیر مراسم های استارتاپ با استقبال چشمگیری از سوی ایده پردازان و نوآوران روبرو شده است. این دست از مراسم ها که سابقا به ارائه ایده ها ختم میشد، امروزه به فرصتی برای تبدیل ایده های خلاقانه به محصول نهایی بدل شده است. مراسم چالش نوآورانه را که توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شده است را می توان یکی از موفق ترین این استارتاپ ها دانست.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید