مهدی حیدری – رئیس هیات مدیره مجتمع پایتخت : نباید خلاف جهت فروشگاه های اینترنتی شنا کرد


مهدی حیدری – رئیس هیات مدیره مجتمع پایتخت : نباید خلاف جهت فروشگاه های اینترنتی شنا کرد

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید