علی رضا براتی – معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور


سرعت، دقت و صحت با انتخابات الکترونیکی

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید