سلجوقی – عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران


موتور توسعه‌ی اقتصاد دنیا، کارآفرینان هستند.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید