دوربین پاناسونیک AG-AC90 در کادر بسته

تک تاکس - دوربین پاناسونیک AG-AC90 در کادر بسته - techtalks.ir

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿد در دﺳﺘﻪ دورﺑﯿﻨﻬﺎی دﺳﺘﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮب ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮبرداری ﺧﺒﺮی ، آموزشی و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﮔﺰﯾﻨﻪ ای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿد، ﺑﯽ ﺷﮏ این پاناسونیک تازه وارد با توجه به ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، وزن ﺳﺒﮏ، ﺑﺎﺗﺮی بادوام و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه اﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ دارد میتواند در لیست انتخاب ها قرارگیرد.

اشتراک گذاری
1.13K مشاهده0 نظردریافت2:54مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.