اصغر فرهادی:بدتر از خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه، فراموش کردن آن است


اصغر فرهادی:بدتر از خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه، فراموش کردن آن است

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید