برادر تازه متولد شده ای که ۴K فیلم برمیدارد

تک تاکس - برادر تازه متولد شده ای که 4K فیلم برمیدارد - techtalks.ir

شاید بتوان اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ را برادر ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه DVX-100 داﻧﺴﺖ.

این دوربین با وزنی حدود ۳٫۵ کیلوگرم (ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮی و ﻟﻨﺰ)  ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب می شود.

اشتراک گذاری
810 مشاهده0 نظردریافت4:08مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.