بیسفون برای فرهنگ سازی استفاده از شبکه های ارتباطی ساخته شد


در گفتگو با مهندس فرخی مدیر پروژه بیسفون مطرح شد: بیسفون برای فرهنگ سازی استفاده از شبکه های ارتباطی ساخته شد

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید