در حوزه پرداخت فقط به PSPها سرویس USSD می دهیم


شاید این ها را نیز دوست داشته باشید