گفتگو با محمد ایزدی، فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس


در تولید آنتن ماهواره به خودکفایی کامل رسیده ایم.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید