احتمال افزایش ۲۰درصدی قیمت اینترنت


ارائه پروانه به شرکت هایی که سابقا با عنوان pap از آن ها یاد میشد چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا این پروانه که از PAP به FCP با شرایط بدون محدودیت تکنولوژی تغییر یافته باعث انحصار طلبی شرکت های بزرگ خواهد شد؟ آیا دریافت حق پروانه ۲۰ میلیارد تومانی ارتباطات ثابت، باعث افزایش قیمت اینترنت برای مصرف کنندگان خواهد شد؟ چه بر سر کیفیت اینترنت خواهد آمد؟

مهندس یوسفی زاده مدیرعامل شرکت آسیا تک یکی از ۷ شرکت دارای پروانه PAP به این سئوال های تک تاکز پاسخ میدهد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید