عباس کبریایی زاده، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی


فاز اول دفترچه الکترونیک تا پایان پائیز اجرا می شود.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید