گفت و گو با مدیران ساین شاین گروپ


گفت و گو با ناصر کریمی، مدیر منطقه خاورمیانه ساین شاین گروپ و Janny Zhang مدیر محصول موبایل ساین شاین گروپ

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید