اهمیت یکپارچگی در ارائه خدمات و محصولات در حوزه ict


مهندس عابدینی نژاد، مدیرعامل گروه دوران در گفتگو با تک تاکز گفت: یکپارچگی در ارائه خدمات و محصولات در حوزه آی سی تی از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکت های این حوزه می بایست به این سمت حرکت کنند.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید