اطلاع رسانی پیامکی کسب و کار ماست


در گفتگو با مدیرفنی شرکت فراداده در الکامپ بیست مطرح شد: به منظور اطلاع رسانی پیامکی فراگیر شرکت برند فراپیامک را تاسیس کردیم.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید