تجارت الکترونیک در ایران فقیر است


سهیل الماسی مدیر بازاریابی شرکن نت برگ معتقد است: مدیران نت برگ به هیچ شرکتی به عنوان رقیب نگاه نمی‌کند، و دوست دارند تا دیگران نیز در عرصه تجارت الکترونیک در ایران فعال باشند چراکه این حوزه در ایران فقیر مانده است.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید