صبانت: اینترنت حجمی ابتکارمان بود


یکی از کارشناسان شرکت صبانت مدعی شده که اینترنت حجمی ابتکار این شرکت بوده است.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید