بازدید مدیران MSI از دفتر تحریریه تک تاکز


مدیران MSI که چندروزی را در تهران گذراندند تا رسانه های ایران را بررسی کنند. در این میان به دفتر تحریریه تکتاکز هم آمدند و فرصتی دست داد تا گفتگویی نیز با ان ها داشته باشیم.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید