گفتگو با محمدباقر اثنی عشری – رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور


گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند ۹۶
گفتگو با محمدباقر اثنی عشری – رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید